Fotowoltaika

Fotowoltaika

Montujemy elektrownie fotowoltaiczne tam, gdzie potrzebują tego nasi Klienci. Działamy na terenie całego kraju od 2015 roku. Dzięki dobrej, długoterminowej i partnerskiej współpracy z dostawcami elementów wchodzących w skład zestawów fotowoltaicznych, możemy zaoferować najbardziej innowacyjne produkty dostępne na rynku.

Od projektu po serwis

Osobom decydującym się na nasze usługi oferujemy także wartość dodaną w postaci wiedzy, fachowości i kompleksowego podejścia do tematu fotowoltaiki. Zapewniamy całościowe przygotowanie elektrowni słonecznej, począwszy od wykonania projektu, aż po przyłączenie do sieci i związane z tym wszelkie procedury administracyjne.

Przydatne informacje

FUNDUSZE NORWESKIE na OZE, czyli program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Aktualnie te programy nie dotyczą wsparcia fotowoltaiki, lecz energii geotermalnej i energii wody, choć w przyszłości może się to zmienić. Więcej informacji można uzyskać w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/klimat/termin-przedluzenia-naborow-w-ramach-programu-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu3

PROGRAMY NFOŚiGW

Programem, który wspiera rozwój OZE wśród firm jest Energia Plus.

Program ten ma minimalizować negatywny wpływ dużych przedsiębiorstw na jakość powietrza w Polsce za pomocą rozpowszechniania fotowoltaiki.

Beneficjentem programu może być każde przedsiębiorstwo (w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców), prowadzące działalność gospodarczą, które spełni łącznie następujące warunki:

-roczne zużycie energii elektrycznej przekracza 2GWh
-wniosek został poprzedzony audytem energetycznym, który zaleca inwestycję w OZE
-planowana oszczędność energii nie będzie mniejsza niż 5%

Dofinansowanie do fotowoltaiki czy innych źródeł energii odnawialnej dla przedsiębiorstw może przyjąć postać pożyczki lub dotacji. Dla form zwrotnych finansowania przyjęto górny pułap kwoty na poziomie 3,95 mln zł, a dla form bezzwrotnych maksymalnie 50 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym, od 01.03.2019 do 18.12.2020 roku lub do wyczerpania środków.

Program „Bocian”

Program „Bocian” w głównej mierze ma wspomagać ograniczenie lub całkowite uniknięcie emisji CO₂ poprzez stosowanie w przedsiębiorstwie zielonych źródeł energii. Dotowane są inwestycje na terenie całego kraju z zakresu pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła. Program wspiera większość zielonych technologii, między innymi fotowoltaikę, energię wiatru, energię geotermalną… itp.  Dla elektrowni słonecznych wsparcie przysługuje dla zainstalowanej mocy elektrycznej w zakresie od 40 kWp do 1 MWp, niezależenie czy jest to instalacja na gruncie czy dachu.

W zakresie wsparcia pozostają magazyny dla wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej, oraz instalacja hybrydowe. Funduszów nie można przeznaczyć natomiast na zarządzanie inwestycją (z wyłączeniem kosztów nadzoru inwestorskiego).

Wsparcie jest przyznawane w formie kredytu (na warunkach preferencyjnych lub rynkowych). Maksymalna kwota finansowania to 4 mln złotych (do 85% wartości inwestycji) na okres do 15 lat ze spłatą ratalną co kwartał. Umowy dotyczące wsparcia będą zawierane do końca roku 2020, a nabór wniosków jest w trybie ciągłym. Co ważne, w warunkach umowy zawarta jest klauzula, iż pomoc ta nie może być umorzona. Środki są wypłacane wyłącznie w formie refundacji.

Cele programu są następujące:
-budowa źródeł ciepła minimalnie 990 000 GJ/rok
-budowa źródeł energii elektrycznej minimalnie  430 000 MWh/rok
-redukcja emisji CO2 ma wynieść minimalnie 400 tys. Mg/rok

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

Każde z 16 województw ma swój własny RPO. Zatem to od regionu zależy, jakie środki zostały przyznane na określone cele, oraz jakie cele są traktowane w danym okresie priorytetowo. Regulamin RPO zazwyczaj nie definiuje grona odbiorców dofinansowania. Zwykle jest ono skierowane do dość szerokiego grona odbiorców ( małe / średnie / duże firmy, osoby prywatne bądź instytucje publiczne).

Również zakres inwestycji jest szeroki, gdyż może być to np.: budowa, rozbudowa oraz modernizacja instalacji służącej do pozyskiwania energii wraz z kosztami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

Zazwyczaj pomoc jest przyznawana w  następujących obszarach:

-dofinansowania do kredytów lub pożyczek
-preferencyjna pożyczka z opcją umorzenia
-dotacje bezpośrednie

RPO wspierają technologie, które wykorzystują odnawialne źródła energii zarówno dla celów prywatnych, jak i komercyjnych.

Aby być na bieżąco, warto zasięgnąć informacji lokalnie, na stronie internetowej danego województwa.

Dodatkowo, można także zasięgnąć informacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby poznać aktualne projekty wparcia finansowego lub na stronie rządowej, skupiającej oferty wsparcia inwestycji https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/oferta-finansowania.

Czasami także gminy uruchamiają swoje własne programy wsparcia inwestycji, zatem także warto odwiedzić lokalną jednostkę samorządu terytorialnego.

Dla instalacji do 10 kWp prosument może ubiegać się o dofinansowanie z dwóch różnych programów wsparcia, co więcej, programy te  można stosować łącznie.

Prosument może ubiegać się o jednorazową dotację bezzwrotną „Mój Prąd” w wysokości do 50% kosztów instalacji, nie więcej niż 5000 zł.

Przy możliwości skorzystania dodatkowo z innej formy pomocy publicznej (programy regionalne, dotacje itp.) należy zdecydować się na którąś z form pomocy, gdyż wykluczają się one wzajemnie z programem „Mój Prąd” oraz ulgą termomodernizacyjną.

Warto zaznaczyć, że ulga termomodernizacyjna nie jest forma pomocy / wparcia publicznego, więc nie wyklucza ona programu „Mój Prąd” i odwrotnie, zatem mogą być stosowane łącznie.

Instalacja może być zamontowana na budynku mieszkalnym lub na budynku gospodarczym przynależnym do nieruchomości mieszkalnej, z zastrzeżeniem, że energia w ten sposób pozyskana będzie zużywana na cele domowe – w tym przypadku istnieje preferencyjna stawka podatku VAT wynosząca 8%. Dla instalacji powyżej 6,5 do 10 kWp istnieje również obowiązek uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą PPOŻ, zatem po montażu należy zgłosić instalację do PSP, a następnie do operatora sieci, celem podpisania „Umowy Kompleksowej” i wymiany licznika na dwukierunkowy.

Aby utrzymać bezzwrotny charakter programu „Mój Prąd” należy instalację mieć w eksploatacji minimum 3 lata. W tym czasie jest dozwolona rozbudowa instalacji, lecz nie podlega ona dotacji z ww. programu.

Naszym klientom zapewniamy pomoc we wszystkich formalnościach i wypełnieniu wniosku online lub możemy zgłosić wniosek w imieniu klienta.

Składanie wniosku:

Wniosek należy złożyć na stronie gov.pl po wybudowaniu instalacji i przyłączeniu jej przez operatora sieci dystrybucyjnej. Wykonując tę czynność samodzielnie należy się zalogować na panelu gov.pl i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”. Wymagane załączniki:

-kopia faktury za dostawę i montaż instalacji
-dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o wpłacie
-zaświadczenie operatora potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy
-pełnomocnictwo (jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie).

Potwierdzenie zostanie wysłane na skrzynkę ePUAP (w panelu gov.pl) oraz na maila.

Dodatkowo istnieje także możliwość uzyskania dotacji z programu „Czyste powietrze”,  który pozwala na uzyskanie dofinansowania na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Drugą możliwością jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, która polega na odliczeniu wydatków związanych z montażem instalacji PV od podatku dochodowego. Jest to możliwe od 1 stycznia 2019 roku. Z tej formy odliczenia mogą skorzystać osoby, które rozliczają się z Urzędem Skarbowym według skali podatkowej (17% i 32%), ale również osoby będące na 19% progu podatku liniowego oraz osoby, które opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Maksymalna kwota wydatków na instalację PV, którą można odliczyć od podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł na jednego podatnika. Jeśli osoba ubiegająca się o tę formę ulgi podatkowej jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku nieruchomości, na których zainstalowano mikro-instalację, to limit 53 tys. zł się nie zmienia i odnosi się sumarycznie do wszystkich prowadzonych inwestycji. W przypadku małżonków kwota 53 000 zł jest przyznana na każdego z nich osobno (mają zatem wspólnie 106 tys. zł do odliczenia maksymalnie). Jeśli budynek mieszkalny ma kilku właścicieli np. dom wielorodzinny, to na każdego z nich przypada ulga w maksymalnej wysokości 53 tysięcy zł.

Jeśli kwota, jaką podatnik chce odliczyć przekracza kwotę należnego podatku dochodowego, to suma niewykorzystanego odliczenia przechodzi na kolejny rok podatkowy, lecz z zastrzeżeniem, że może to trwać nie dłużej niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpił pierwszy wydatek na mikro-instalację PV. Dodatkowo, przedsięwzięcie musi zakończyć się maksymalnie do trzech lat od dnia powstania pierwszego wydatku. Wysokość odliczenie ustalana jest zgodnie z wysokością kwoty brutto widniejącej na fakturze VAT, o ile podatek VAT nie został wcześniej odliczony. Do odliczenia kwalifikują się wydatki poczynione na elementy instalacji (panele, falownik, konstrukcja wsporcza, okablowanie) jak i usługę montażu.

Aby odliczyć ulgę termomodernizacyjną i tym samym rozliczyć koszty poniesione w związku instalacją mikro-instalacji PV, należy wypełnić formularz PIT/O , który służy do wszelkiego rodzaju odliczeń. Jest to załącznik do deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-28.

Odliczenie może nastąpić w tym samym roku podatkowym, w którym nastąpił zakup i montaż instalacji (daty widniejąca na fakturach zakupu i montażu – jeśli montaż jest zaksięgowany na osobnej fakturze). Nie wymaga się załączania kopii dokumentów zakupu do wniosku, ważnym jest jednak, aby dokumentację związaną z zakupem przechowywać minimalnie 5 lat – okres jest liczony do końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności zobowiązania.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga lub przeznaczenia ich na inne cele.

Powyższą ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Wymagane dokumenty:

-wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
-zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych
-rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy stwierdzające wysokość wskazanych wydatków

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym nie może być łączona z inną opcją preferencyjnego finansowania / z inną pomocą publiczną. Nie stosuje się to do leasingów czy też kredytów komercyjnych.

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska

2) zakup i zainstalowanie:

  1. a) deszczowni
  2. b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę
  3. c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

– jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Potrzebujesz pomocy?

Nasi konsultanci służą Państwu wszelką pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
Zapraszamy do kontaktu

Broszura informacyjna